Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki postępujemy z Danymi Osobowymi zbieranymi za pośrednictwem strony internetowej: https://scratch-store.pl/ („Strona Internetowa”), a także Danymi Osobowymi zbieranymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub innych środków komunikacji elektronicznej.
2. Administratorem Danych Osobowych użytkowników Stron Internetowych jest firma: KOSTIANTYN ZUBARYK, ul. Domaszowska 106/116 25-320 Kielce zwana dalej: „Administratorem”.
3. Twoje Dane Osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części: „RODO”.
4. Wszelkie określenia pisane wielką literą (np. Serwis, Dane Osobowe) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie dostępnym na stronie https://scratch-store.pl/regulamin/, chyba że w treści niniejszej Polityki Prywatności wyraźnie zastrzeżono inaczej.

PODSTAWY PRAWNE, CELE, ZASADY ORAZ CZAS PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH W SERWISIE

1. Administrator przetwarza Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.
2. Twoje Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora:
– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży detalicznej Towarów za pośrednictwem sieci Internet – podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym przypadku przetwarzamy Dane Osobowe przez czas obowiązywania umowy i do momentu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;-
– w celu rozpatrywania skarg i reklamacji związanych z zawieranymi Transakcjami – podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym przypadku przetwarzamy Dane Osobowe przez rok od upływu okresu rękojmi lub zrealizowaniu przez Ciebie uprawnień z niej wynikających;
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (tj. ochrona swoich praw; art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w tym przypadku przetwarzamy Dane Osobowe do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (tj. analiza aktywności osób korzystających z Serwisu, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności Serwisu; art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym przypadku Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie dodatkowej podstawy prawnej (np. pozwalającej na przetwarzanie Danych Osobowych w celu wykonania umowy) – w razie gdy Administrator utraci tą podstawę, Dane Osobowe zostaną zanonimizowane;
w celu realizacji obowiązku ustawowego ciążącego na Administratorze, wynikającego w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w tym przypadku Dane Osobowe są przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych;
– w celach marketingowych Administratora:
a) jeżeli działania marketingowe prowadzone są bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z promocją prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit f RODO w zw. z motywem 43 RODO), Dane Osobowe są przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu;
b) jeżeli działania marketingowe prowadzone są z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przepisy innych aktów prawnych wymagających takiej zgody); Dane Osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.

3. Administrator może przetwarzać Twoje następujące Dane Osobowe:
– Imię i Nazwisko,
– Adres zamieszkania,
– Telefon,
– Adres E-mail,

4. Zakres wskazanych danych jest zgodny z zasadą minimalizacji. Brak wskazania powyższych danych uniemożliwia korzystanie z usług Serwisu. Po upływie okresu przetwarzania, Twoje Dane Osobowe są niezwłocznie usuwane lub anonimizowane.
5. W związku z realizacją Transakcji, Twoje Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym partnerom, podmiotom współpracującym, odbiorcom, w szczególności podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, agencjom marketingowym oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.
W przypadku zgłoszenia udzielania informacji dotyczących osoby korzystającej z Serwisu przez właściwy organ lub osobę trzecią, Administrator udostępni Twoje Dane Osobowe, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Administrator nie przekazuje Twoich Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Administrator nie przetwarza Twoich Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

TWOJE UPRAWNIENIA

1. Zgodnie z przepisami RODO, przysługują Ci następujące prawa związane z kontrolą przetwarzania Twoich Danych Osobowych:
– prawo dostępu do treści Twoich Danych Osobowych (m. in. uzyskania informacji jakiego rodzaju Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, otrzymania kopii swoich Danych Osobowych);
– prawo żądania poprawienia, uaktualnienia lub sprostowania Twoich Danych Osobowych;
– prawo żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane; niezależnie od powyższego przysługuje ci możliwość usunięcia konta w Serwisie (nie jest to jednak równoznaczne z usunięciem Twoich Danych Osobowych);
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (np. w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych);
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub w celu marketingu bezpośredniego.
Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci:
– prawo do wycofania zgody w dowolnej chwili;
– prawo do przenoszenia Twoich Danych Osobowych.
2. W celu realizacji swoich uprawnień, skontaktuj się z Administratorem za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w: „Dane Kontaktowe”.

PLIKI COOKIES

Serwis korzysta z informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
– identyfikacji Twojej osoby jako zalogowanej w Serwisie;
– zapamiętywania Towarów w Koszyku;
– zapamiętywanie danych logowania do Serwisu;
– dostosowywania zawartości Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji (np. układ strony);
– prowadzenie anonimowych statystyk pozwalających Administratorowi poprawić funkcjonalność Serwisu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie działania, aby podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w każdym przypadku gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
W szczególności są to następujące środki bezpieczeństwa:
zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem;
certyfikat SSL.

DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań, wniosków i próśb dotyczących Twoich Danych Osobowych lub chęci skorzystania z określonego uprawnienia możesz skontaktować się z Administratorem, w jednej z poniżej wskazanych form:

KOSTIANTYN ZUBARYK z siedzibą w Kielcach
adres korespondencyjny: Domaszowska 106/116 , 25-320 Kielce
e-mail: contact.scratch.store@gmail.com
telefon: +48 537402831

Administrator zastrzega sobie prawo realizacji Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych po pozytywnym zweryfikowaniu Twojej tożsamości.

Zamów do 11:00, wyślemy dziś!
Dostawa 1-2 dni! 🕐

X